Utskriftsvennlig versjon

Beskrivelse av politisk organisasjon

Sokndal kommune er politisk organisert i Kommunestyret, Formannskap og to hovedutvalg. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk og Hovedutvalg for Levekår.

Kommunestyret har 21 medlemmer. Formannskapet og hvert av de andre hovedutvalgene har 7 medlemmer.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og ligger under Kommunestyret.

Formannskapet fungerer som plan-og økonomiutvalg, forhandlingsutvalg/grunnerverv, forhandlingsutvalg lønn, klagenemnd, valgstyre, havnestyre, sikrings- og reguleringsnemnd elv, administrasjonsutvalg/likestillingsutvalg og fondsstyre,  Næringsstyret (k-sak 66/14) og Cittaslowrådet k-sak 37/15.
Formannskapet er også ansvarlig for næringsutvikling, turisme/reiseliv, samferdsel, regionalt samarbeid utvikling av havner til næring og fritidsformål.

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk (LMT) fungerer som viltnemnd, innlandsfiskenemnd, miljøutvalg, landbruksnemnd, skjønnsutvalg for forpaktningskontrakter, det faste utvalg for plansaker , bygningsråd, brannstyre, bygge-og anleggsnemnd (k-sak 37/15) og trafikksikkerhetsutvalg (overført fra HOK k-sak 37/15).
LMT har også ansvar for vegsaker, estetikk, byggeskikk og forurensing.

Hovedutvalg for Levekår har ansvar for psykiatri, helsestasjon, omsorg og pleie, rusvern/skjenkebevilling, helse/lege, NAV m/sosial og flyktninger, friluftsnemnd, barnevern, undervisning, SFO, barnehager, kino, bibliotek, kulturskole, frivillig arbeid, kulturarrangementer, kulturmidler, kulturminner/-vern og kulturfond.

 Den nye politiske strukturen ble vedtatt i Kommunestyret 15.06.15, K-sak 37/15.

Laster...