Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk er kommunen organisert med kommunestyre, formannskap og to hovedutvalg. I tillegg kommer kontrollutvalget. 

Sokndal kommune -Politisk organisasjonsstruktur

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen og treffer vedtak i saker på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov.

Formannskapet fungerer som plan-og økonomiutvalg, forhandlingsutvalg/grunnerverv, forhandlingsutvalg lønn, klagenemnd, valgstyre, havnestyre, sikrings- og reguleringsnemnd for elv, administrasjonsutvalg og fondsstyre. Formannskapet er også ansvarlig for næringsutvikling, turisme, reiseliv, samferdsel, regionalt samarbeid, utvikling av havner til næring og fritidsformål.

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk (LMT) fungerer som viltnemnd, innlandsfiskenemnd, miljøutvalg, landbruksnemnd, skjønnsutvalg for forpaktningskontrakter, utvalg for plansaker, bygningsråd, brannstyre, bygge-og anleggsnemnd og trafikksikkerhetsutvalg. LMT har også ansvar for vegsaker, estetikk, byggeskikk og forurensing.

Hovedutvalg for Levekår har ansvar for psykiatri, helsestasjon, omsorg og pleie, rusvern, skjenkebevilling, helse, NAV (sosial og flyktninger), friluftsnemnd, barnevern, undervisning, SFO, barnehager, kino, bibliotek, kulturskole, frivillig arbeid, kulturarrangementer, kulturmidler, kulturminnevern og kulturfond.

Gjeldende organisering ble vedtatt av Kommunestyret 15.06.15.

Laster...